ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนมเสือเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

การเพาะเห็ด การแปรรูปเห็ด เห็ดนมเสือ ผลิตภัณฑ์เห็ด

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 143,550 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย