ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์สำหรับการตรวจวัดสารส่อมะเร็งแบบจำเพาะเจาะจงในปัสสาวะหรือซีรัมสำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็ง

ชื่อภาษาอังกฤษ

Development of analytical techniques for selective determination of tumor makers in urine and serum for screening and diagnosis in cancers applications

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการวิจัย

คำสำคัญ

ตัวบ่งชี้เนื้องอกคาร์ซินอยด์, ตัวบ่งชี้เนื้องอกนิวโรบลาสโตมา, เซ็นเซอร์พร้อมใช้, พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล, กราฟีนควอนตัมดอท, อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมีแบบสามมิติที่ผลิตมาจากกระดาษ, แก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปคโทรเมทรี

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 160,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย