ชื่อภาษาไทย

การออกแบบวัสดุชนิดใหม่เพื่อใช้ในการกักเก็บไฮโดรเจนโดยวิธีทางทฤษฎีควบคู่การทดลอง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

กลไกการแพร่กระจาย, วัสดุกักเก็บไฮโดรเจน, วัสดุคาร์บอน, ทฤษฎีเด็นซิตี้ฟังชันนัล

งบประจำปี

งบประจำปี 2563

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 425,250 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย