ชื่อภาษาไทย

อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการตัดและการพิมพ์สกรีนด้วยไขสำหรับตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ทางสีในเลือดครบส่วน

ชื่อภาษาอังกฤษ

Microfluidic paper-based analytical device (µPAD) fabricated using cutting and wax screen-printing methods for colorimetric detection of triglyceride in whole blood sample.

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

Colorimetric detection, Triglyceride (TGs), Microfluidic paper based analytical device (µPAD)

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย