ชื่อภาษาไทย

การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero

ชื่อภาษาอังกฤษ

Capacity Building on Nature Based Solution for Carbon Net Zero

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

Nature-based solution, Climate change, Carbon credit, Capacity building, Verifier, Validate and Verify Body, Climate Academy/NbS learning platform

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 1,272,500 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย