ชื่อภาษาไทย

อุปกรณ์ฉลาดที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษโดยใช้วัสดุผสมระดับนาโนชนิดใหม่ที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนบนนิกเกิล-แมนกานีส-ไอรอน เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์เพื่อใช้เป็นเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจำลองและเป็นตัวติดฉลากภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับตรวจวัดข้อมูลไขมันทุกตัวในเลือด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Novel nitrogen doped carbon dots/NiMnFe-layered double hydroxide (N-CDs/NiMnFe-LDHs) hybrid nanomaterials as enzyme mimic and immunogenic label for smart lipid profile sensing on paper devices

รหัสโครงการ

NRCT5-RSA63023

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

Nitrogen doped carbon dots/NiMnFe-layered double hydroxide (N-CDs/NiMnFe-LDHs) hybrid nanomaterials/ enzyme mimic/ immunogenic label/ lipid profile/paper device

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 450,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย