ชื่อภาษาไทย

การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก

ชื่อภาษาอังกฤษ

Innovative development of highly sensitive magnetic impedance biosensor prototype for diagnosis of primary TB infection

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 284,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย