ชื่อภาษาไทย

การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดโลหะหนักและสีย้อมอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนในสารละลาย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Synthesis of zeolite A using fly ash obtained from Mae Moh power plant and its application for treatments of heavy metal and industrial dye contaminated in aqueous solution

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

Zeolite, Functional material, Adsorbent, Fly ash

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย