ชื่อภาษาไทย

การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ตัวดูดซับซีโอไลต์ เอ จากชีวมวลและของเสียจากโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดจากน้ำเสีย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Synthesis and characterization of zeolite A as adsorbent from biomass and power plant waste and its application for wastewater treatments

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการย่อย

คำสำคัญ

Biomass, Zeolite, Adsorbents, Lead, Copper, malachite green

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 23,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย