ชื่อภาษาไทย

การค้นหาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ของเชื้อวัณโรคเพื่อใช้ต้านวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงมาก

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

วัณโรค การคัดสรรเสมือนจริง การทดสอบฤทธิ์ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 688,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย