ชื่อภาษาไทย

การเตรียมเม็ดโฟมยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่ทางการเกษตร

ชื่อภาษาอังกฤษ

Preparation of new natural rubber foam beads and its application for air pollutant absorption during burning from agricultural area

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการวิจัย

คำสำคัญ

น้ำยางธรรมชาติ เม็ดโฟม มลพิษทางอากาศ การดูดซับ

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 160,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย