ชื่อภาษาไทย

คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง

ชื่อภาษาอังกฤษ

Novel Nitrogen doped carbon dots (N-CDs) as peroxidase mimic for colorimetry and immunogenic label for fluorometry based on paper device for highly sensitive and selective lipid profile detection in blood

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

การตรวจวัดทางสี การตรวจวัดการเรืองแสง คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ ไขมันในเลือด

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 284,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย