ภาควิชาเคมี


โครงการวิจัยที่สำเร็จเเล้ว ในภาควิชาทั้งหมด

-
-

กราฟสรุปแหล่งทุนปี ทั้งหมด
รายชื่อโครงการวิจัย 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ แหล่งทุน งบประมาณ ประเภทโครงการ
1 การประยุกต์ใช้ถ่านขาวในเครื่องสำอางควบคู่กับการใช้สารออกฤทธิ์จากสมุนไพร
 • นุชนาพร พิจารณ์
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 919600 โครงการวิจัยเดี่ยว
2 การปรับปรุงคุณสมบัติความเหนียวของพอลิแลกติกแอสิคโดยใช้ยางธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ
 • ศันศนีย์ ศรีจันทร์
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 18000 โครงการวิจัยเดี่ยว
3 การเตรียมโพลิเมอร์ที่มีรอยประทับโมเลกุลเคลือบบนอนุภาคนาโนชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีในอาหาร
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
4 นวัตกรรมการค้นหายาต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง โดยวิธีการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 333330 โครงการวิจัยเดี่ยว
5 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีย่อส่วนแบบต้นทุนต่ำร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และปรับเปลี่ยนมโนมติระดับโมเลกุลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ศักดิ์ศรี สุภาษร
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 333330 โครงการวิจัยเดี่ยว
6 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการทดสอบยางทางฟิสิกส์โดยใช้ Active Learning
 • ปราณี นุ้ยหนู
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 35000 โครงการวิจัยเดี่ยว
7 การพัฒนาโฟมยางย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากยางธรรมชาติและกากงาดำ
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2562 เงินงบประมาณแผ่นดิน 317600 โครงการวิจัยเดี่ยว
8 การใช้ประโยชน์ซีโอไลต์สังเคราะห์จากดินตะกอนเพื่อการบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย
 • มาลี ประจวบสุข
2562 เงินงบประมาณแผ่นดิน 205700 โครงการวิจัยเดี่ยว
9 การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งเตรียมจากแป้ง 4 ชนิด และพอลิอะครีลิคแอซิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับสีย้อมจากสารละลายน้ำ
 • สายันต์ แสงสุวรรณ
2562 เงินงบประมาณแผ่นดิน 231000 โครงการวิจัยเดี่ยว
10 ไดโอดเปล่งแสงสีขาวประเภทไฮบริดจากโลหะเชิงซ้อนอิริเดียมและอนุพันธ์ฟลูออรีน
 • รักเกียรติ จิตคติ
2562 เงินงบประมาณแผ่นดิน 205700 โครงการวิจัยเดี่ยว
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, สารสกัดข้าวพื้นเมือง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • สมจินตนา ทวีพานิชย์
2562 เงินงบประมาณแผ่นดิน 1238700 โครงการวิจัยเดี่ยว
12 ระบบการตรวจวัดทางสีบนอุแกรณ์ที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษที่สร้างด้วยเทคนิคสกรีนปริ้นท์โดยอาศัยหลักการภูมิคุ้มกันวิทยาที่ใช้วัสดุเชิงประกอบเงินซิลเวอร์ฟอสเฟตขนาดนาโนเป็นตัวติดตามในการตรวจวัดปริมาณสารเร่งเนื้อแดงตกค้างชนิดซาบูทามอลในสารสกัดที่มาจากสุกร
 • ปุริม จารุจำรัส
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
13 การประดิษฐ์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ในระบบของไหลจุลภาคจากกระดาษที่จำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงสำหรับตรวจวัดเซโรโทนินโดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของโมเลกุลเซโรโทนินเคลือบลงบนขั้วไฟฟ้ากราไฟต์แบบสกรีนปริ้นท์
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
14 การศึกษากลไกปฏิกิริยาไฮโดรดีซัลเฟอไรเซชันของไทโอฟีนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะซัลไฟด์ด้วยระเบียบวิธีเด็นซิตี้ฟังก์ชันแนล
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
15 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ M.tuberculosis DNA gyrase เพื่อเป็นสารต้านวัณโรคที่ดื้อยาฟลูออโรควิโนโลน
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 105000 โครงการวิจัยเดี่ยว
16 การปรับปรุงคุณสมบัติความเหนียวของพอลิแลกติกแอสิคโดยใช้ยางธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ
 • ศันศนีย์ ศรีจันทร์
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 232000 โครงการวิจัยเดี่ยว
17 การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 2146100 โครงการวิจัยเดี่ยว
18 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพารา
 • ชัยวุฒิ วัดจัง
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 600000 โครงการวิจัยเดี่ยว
19 การสกัดอินนูลินที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแก่นตะวันเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • รักเกียรติ จิตคติ
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 450000 โครงการวิจัยเดี่ยว
20 การเตรียมโพลิเมอร์ที่มีรอยประทับโมเลกุลเคลือบบนอนุภาคนาโนชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีในอาหาร
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
21 นวัตกรรมการค้นหายาต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูงโดยวิธีการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
22 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีย่อส่วนแบบต้นทุนต่ำร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และปรับเปลี่ยนมโนมติระดับโมเลกุลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ศักดิ์ศรี สุภาษร
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
23 ศักยภาพของแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เป็นสารตัวเติมชีวภาพในยางคอมโพสิต
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
24 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย
 • สมจินตนา ทวีพานิชย์
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 299700 โครงการวิจัยเดี่ยว
25 การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งข้าวโพดและพอลิอะครีลิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับไอออนตะกั่วจากสารละลาย
 • สายันต์ แสงสุวรรณ
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 268600 โครงการวิจัยเดี่ยว
26 การค้นหาและออกแบบสารยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์ที่มีความจำเพาะสูงต่อโปรตีน DprE1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการยับยั้งเชื้อวัณโรคดื้อยาบนพื้นฐานการจำลองแบบโมเลกุลและการออกแบบยาโดยวิธีการคำนวณ
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 288200 โครงการวิจัยเดี่ยว
27 สารกลุ่มเบนซิมิดาโซลและอนุพันธ์เพื่อใช้เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคในพืช
 • กิตติยา วงษ์ขันธ์
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 290400 โครงการวิจัยเดี่ยว
28 การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินขาวธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมในการดูดซับสีย้อมอุตสาหกรรมบนวัสดุจีโอโพลิเมอร์
 • สายสมร ลำลอง
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 289300
29 สารไทโอเอรีนชนิดใหม่สำหรับทรานซิสเตอร์ชนิดสารอินทรีย์
 • รักเกียรติ จิตคติ
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 290400 โครงการวิจัยเดี่ยว
30 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีด้วยวัสดุนาโนปรับปรุงบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง
 • อัญชลี สำเภา
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
31 การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์ชนิดใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงสำหรับตรวจวัดครีเอตินีนโดยใช้โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของโมเลกุลครีเอตินีนเคลือบลงบนวัสดุขนาดนาโนมาดัดแปรขั้วไฟฟ้ากราไฟต์แบบสกรีนปริ้นท์
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
32 ระบบการตรวจวัดทางสีบนอุแกรณ์ที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษที่สร้างด้วยเทคนิคสกรีนปริ้นท์โดยอาศัยหลักการภูมิคุ้มกันวิทยาที่ใช้วัสดุเชิงประกอบเงินซิลเวอร์ฟอสเฟตขนาดนาโนเป็นตัวติดตามในการตรวจวัดปริมาณสารเร่งเนื้อแดงตกค้างชนิดซาบูทามอลในสารสกัดที่มาจากสุกร
 • ปุริม จารุจำรัส
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
33 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก.รุ่นที่ 16
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 70500 โครงการวิจัยเดี่ยว
34 The Bristal Bridge Programme
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 58000 โครงการวิจัยเดี่ยว
35 Synthesis and characterization of chemical additive and organic material
 • ทินกร แก้วอินทร์
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 657000 โครงการวิจัยเดี่ยว
36 การสกัดอินนูลินที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแก่นตะวันเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • รักเกียรติ จิตคติ
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
37 นวัตกรรมการค้นหายาต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง โดยวิธีการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
38 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีย่อส่วนแบบต้นทุนต่ำร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และปรับเปลี่ยนมโนมติระดับโมเลกุลของนักเรียน
 • ศักดิ์ศรี สุภาษร
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 500000
39 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ำเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ศักดิ์ศรี สุภาษร
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 84755 โครงการวิจัยเดี่ยว
40 การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามโดยอาศัยระบบย่อส่วนและอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากกระดาษสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางธรรมชาติ
 • ปุริม จารุจำรัส
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
41 การออกแบบโครงสร้างโมเลกุลอย่างง่ายชนิด D-¶-A เพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 266669 โครงการวิจัยเดี่ยว
42 0
 • อัญชลี สำเภา
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
43 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพขององค์ประกอบทางเคมีจากบีปลากั้ง
 • สมจินตนา ทวีพานิชย์
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 250000 โครงการวิจัยเดี่ยว
44 การพัฒนาและพิสูจน์เอกลักษณ์ของฟิล์มไฮโดรเจลชนิด poly(HEMA-AM)/PVA โดยใช้ไคโตซานเป็นตัวช่วย
 • สายันต์ แสงสุวรรณ
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
45 การศึกษาวัสดุดูดซับเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยวิธีทางเคมีคำนวณ
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
46 สังเคราะห์ตัวเร่งวิวิธพันธุ์คอปเปอร์(I) บนเหล็กเฟอร์ไรต์เพื่อใช้ในปฏิกิริยาไตรฟลูออโรเมทิเลชันและปฏิกิริยาโซโนกาชิระ
 • กิตติยา วงษ์ขันธ์
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
47 การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพ-โธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงไธเอโซล
 • นิภาวรรณ พองพรหม
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 299200 โครงการวิจัยเดี่ยว
48 การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์ชนิดใหม่ในระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณแอสคอร์บิคและโดปามีน
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
49 การใช้ประโยชน์ผงเถ้าเขม่าดำจากกระบวนการไพโรไลซิสเป็นสารตัวเติมทดแทนในยางคอมโพสิต
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2559 200000 โครงการวิจัยเดี่ยว
50 การใช้ประโยชน์ผงเถ้าเขม่าดำจากกระบวนการไพโรไลซิสเป็นสารตัวเติมทดแทนในยางคอมโพสิต
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2559 200000 โครงการวิจัยเดี่ยว
51 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยไซเลนเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ของยางกับสารตัวเติมประเภทซิลิกา
 • ศันศนีย์ ศรีจันทร์
2559 200000 โครงการวิจัยเดี่ยว
52 การออกแบบและสังเคราะห์สารคูมารินชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสารควบคุมการปลดปล่อยฮอร์โมนพืชกระตุ้นด้วยแสง
 • กิตติยา วงษ์ขันธ์
2559 230000 โครงการวิจัยเดี่ยว
53 การค้นหาและออกแบบสารยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์กรดไขมันที่มีความจำเพาะสูงต่อโปรตีนไอเอ็นเอชเอเพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ M. tuberculosis บนพื้นฐานการออกแบบยาโดยวิธีการคำนวณ
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2559 270000 โครงการวิจัยเดี่ยว
54 นวัตกรรมการค้นหายาต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง โดยวิธีการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2559 1500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
55 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีย่อส่วนแบบต้นทุนต่ำร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และปรับเปลี่ยนมโนมติระดับโมเลกุลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ศักดิ์ศรี สุภาษร
2559 1500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
56 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ำเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ศักดิ์ศรี สุภาษร
2559 253000 โครงการวิจัยเดี่ยว
57 การสังเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับไอออนในน้ำเสีย
 • สุภาพ ตาเมือง
2559 284900 โครงการวิจัยเดี่ยว
58 การศึกษาคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวไทยพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • สายสมร ลำลอง
2559 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
59 การออกแบบโครงสร้างและพัฒนาคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำโอลิโกไธโอฟีน และสารอนุพันธ์ชนิดใหม่สำหรับพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าสารอินทรีย์
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2559 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
60 การพัฒนาสูตรคอมพาวด์จากยางธรรมชาติที่เติมสารตัวเติมผสมสำหรับยางจุกนมเทียมที่ใช้กับลูกโค
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2559 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
61 การพัฒนาอุปกรณ์เปล่งแสงด้วยไฟฟ้าสีน้ำเงินจากโมเลกุลเชิงซ้อนอิริเดียมชนิดเป็นประจุ
 • รักเกียรติ จิตคติ
2559 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
62 ต้นแบบชุดตรวจน้ำตาล (กลูโคส) จากลมหายใจโดยใช้สารระเหยอินทรีย์เป็นสารเอกลักษณ์ในการตรวจวัด
 • กิตติยา วงษ์ขันธ์
2559 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
63 การจำลองแบบและการออกเเบบโมเลกุลด้วยการคำนวณเพื่อการศึกษาอันตรกิริยาของกลุ่มอีโคนาโซลและสารอนุพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งโรควัณโรคที่มีต่อเอนไซม์
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2559 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
64 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไฮโดรเจลแบบ one-pot โดยใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยเพื่อพัฒนาการดูดซับไอออนโลหะให้ดีขึ้น
 • สายันต์ แสงสุวรรณ
2559 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
65 การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามโดยอาศัยระบบย่อส่วนและอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากกระดาษสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางธรรมชาติ
 • ปุริม จารุจำรัส
2558 600000 โครงการวิจัยเดี่ยว
66 เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่มีประสิทธิภาพจากสีย้อมร่วม
 • รักเกียรติ จิตคติ
2558 90000 โครงการวิจัยเดี่ยว
67 การสังเคราะห์และปรับปรุงสมบัติของวัสดุซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดกลางเพื่อเป็นตัวเร่งที่มีศักยภาพในการเร่งปฏิกิริยาการเกิดบิวทานอลโดยมีเอทานอลเป็นสารตั้งต้น
 • สุภาพ ตาเมือง
2558 250000 โครงการวิจัยเดี่ยว
68 วิเคราะห์การปนเปื้อนคาร์โบฟูแรนในตัวอย่างข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางอ้อม ของอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสไบโอเซนเซอร์
 • อัญชลี สำเภา
2558 264000 โครงการวิจัยเดี่ยว
69 การศึกษาคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณทั้งหมดของสารประกอบฟีนอลิกของข้าวไทยพันธุ์พื้นเมือง
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2558 292600 โครงการวิจัยเดี่ยว
70 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติระดับโมเลกุลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ศักดิ์ศรี สุภาษร
2558 249700 โครงการวิจัยเดี่ยว
71 การพัฒนากลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้ไฟโบรอินจากไหมไทย
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2558 214000 โครงการวิจัยเดี่ยว
72 สารเชิงซ้อนของโลหะอิริเดียม (III) เพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดสารเสพติดชนิดเอมีน
 • กิตติยา วงษ์ขันธ์
2558 297000 โครงการวิจัยเดี่ยว
73 อุปกรณ์เปล่งแสงชนิดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากสารเชิงซ้อนของอิริเดียมโดยเทคนิคโฮส-เกสท์
 • รักเกียรติ จิตคติ
2558 297000 โครงการวิจัยเดี่ยว
74 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาสมบัติทางอิเล็กตรอนด้วยเคมีคำนวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ 2-ไซยาโน-3-(4,6-ไดเมทอกซิอินโดอิล)อะคริลิค แอซิด
 • ทินกร แก้วอินทร์
2558 291500 โครงการวิจัยเดี่ยว
75 การพัฒนาการสังเคราะห์ไฮโดรเจลชนิดโครงร่างตาข่ายแบบแทรกสอดด้วยการใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดูดซับไอออนโลหะหนัก
 • สายันต์ แสงสุวรรณ
2558 299200 โครงการวิจัยเดี่ยว
76 การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพ-โธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงไธโอฟีน
 • นิภาวรรณ พองพรหม
2558 299200 โครงการวิจัยเดี่ยว
77 การศึกษาการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียโดยใช้ไฮโดรเจลเชื่อมโยงแบบโครงร่างตาข่ายจากยางธรรมชาติและแป้ง
 • ชัยวุฒิ วัดจัง
2558 293700 โครงการวิจัยเดี่ยว
78 การออกแบบโครงสร้างโมเลกุลอย่างง่ายชนิด D-¶-A เพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2557 1200000 โครงการวิจัยเดี่ยว
79 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
2556 423000 ชุดโครงการวิจัย
80 การเตรียมยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์โดยใช้ยางครัมป์เป็นสารตัวเติมเพื่อประยุกต์ใช้ทำแผ่นยางหุ้มถังน้ำมัน
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2556 350000 โครงการวิจัยเดี่ยว
81 การเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์บนถุงมือแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อโรค
 • เสาวลักษณ์ บุญยอด
2556 350000 โครงการวิจัยเดี่ยว
82 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
2555 423000 โครงการวิจัยเดี่ยว
83 การพัฒนาสีย้อมไวแสงสารอินทรีย์โครงสร้าง D-pi-A โดยใช้เทคนิคทางเคมีคำนวณควบคู่กับการทดลอง สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงประสิทธิภาพสูง
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2555 1000000 โครงการวิจัยเดี่ยว