ชื่อภาษาไทย

การค้นหาและออกแบบสารยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์กรดไขมันที่มีความจำเพาะสูงต่อโปรตีนไอเอ็นเอชเอเพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ M. tuberculosis บนพื้นฐานการออกแบบยาโดยวิธีการคำนวณ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2559

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 270,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย