ชื่อภาษาไทย

การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพขององค์ประกอบทางเคมีจากบีปลากั้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2560A11702039

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 250,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย