ชื่อภาษาไทย

การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาสมบัติทางอิเล็กตรอนด้วยเคมีคำนวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ 2-ไซยาโน-3-(4,6-ไดเมทอกซิอินโดอิล)อะคริลิค แอซิด

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2558A11702009

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2558

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 291,500 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย