ชื่อภาษาไทย

การจำลองแบบและการออกเเบบโมเลกุลด้วยการคำนวณเพื่อการศึกษาอันตรกิริยาของกลุ่มอีโคนาโซลและสารอนุพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งโรควัณโรคที่มีต่อเอนไซม์

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2559A11702097

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2559

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย