ชื่อภาษาไทย

นวัตกรรมการค้นหายาต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง โดยวิธีการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Innovative discovery of highly effective anti-tuberculosis agents through computer aided molecular design

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 333,330 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย