ชื่อภาษาไทย

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไฮโดรเจลแบบ one-pot โดยใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยเพื่อพัฒนาการดูดซับไอออนโลหะให้ดีขึ้น

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2559A11702102

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2559

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย