ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาและพิสูจน์เอกลักษณ์ของฟิล์มไฮโดรเจลชนิด poly(HEMA-AM)/PVA โดยใช้ไคโตซานเป็นตัวช่วย

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2560A11702020

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย