ชื่อภาษาไทย

การสังเคราะห์และปรับปรุงสมบัติของวัสดุซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดกลางเพื่อเป็นตัวเร่งที่มีศักยภาพในการเร่งปฏิกิริยาการเกิดบิวทานอลโดยมีเอทานอลเป็นสารตั้งต้น

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2558

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 250,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย