ชื่อภาษาไทย

การค้นหาและออกแบบสารยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์ที่มีความจำเพาะสูงต่อโปรตีน DprE1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการยับยั้งเชื้อวัณโรคดื้อยาบนพื้นฐานการจำลองแบบโมเลกุลและการออกแบบยาโดยวิธีการคำนวณ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 288,200 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย