ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามโดยอาศัยระบบย่อส่วนและอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากกระดาษสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางธรรมชาติ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย