ชื่อภาษาไทย

การออกแบบและสังเคราะห์สารคูมารินชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสารควบคุมการปลดปล่อยฮอร์โมนพืชกระตุ้นด้วยแสง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2559

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 230,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย