ชื่อภาษาไทย

สังเคราะห์ตัวเร่งวิวิธพันธุ์คอปเปอร์(I) บนเหล็กเฟอร์ไรต์เพื่อใช้ในปฏิกิริยาไตรฟลูออโรเมทิเลชันและปฏิกิริยาโซโนกาชิระ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2560A11702040

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย