ชื่อภาษาไทย

การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินขาวธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมในการดูดซับสีย้อมอุตสาหกรรมบนวัสดุจีโอโพลิเมอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 289,300 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย