ชื่อภาษาไทย

การปรับปรุงคุณสมบัติความเหนียวของพอลิแลกติกแอสิคโดยใช้ยางธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 18,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย