ชื่อภาษาไทย

การประยุกต์ใช้ถ่านขาวในเครื่องสำอางควบคู่กับการใช้สารออกฤทธิ์จากสมุนไพร

ชื่อภาษาอังกฤษ

Application of white charcoal in cosmetics coupled with bioactive compounds in herbs

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 919,600 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย