ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาการสังเคราะห์ไฮโดรเจลชนิดโครงร่างตาข่ายแบบแทรกสอดด้วยการใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดูดซับไอออนโลหะหนัก

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2558A11702007

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2558

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 299,200 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย