ชื่อภาษาไทย

ไดโอดเปล่งแสงสีขาวประเภทไฮบริดจากโลหะเชิงซ้อนอิริเดียมและอนุพันธ์ฟลูออรีน

ชื่อภาษาอังกฤษ

Hybrid white organic light emitting diode from iridium complex and fluorene derivative

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 205,700 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย