ชื่อภาษาไทย

การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ M.tuberculosis DNA gyrase เพื่อเป็นสารต้านวัณโรคที่ดื้อยาฟลูออโรควิโนโลน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 105,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย