ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาสีย้อมไวแสงสารอินทรีย์โครงสร้าง D-pi-A โดยใช้เทคนิคทางเคมีคำนวณควบคู่กับการทดลอง สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงประสิทธิภาพสูง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2555

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 1,000,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย