ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาสูตรคอมพาวด์จากยางธรรมชาติที่เติมสารตัวเติมผสมสำหรับยางจุกนมเทียมที่ใช้กับลูกโค

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2559A11702012

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2559

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย