ชื่อภาษาไทย

การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งเตรียมจากแป้ง 4 ชนิด และพอลิอะครีลิคแอซิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับสีย้อมจากสารละลายน้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Prepartion and characterrization of biodegradable hydrogel films derived form 4 starch types and poly (acrylic acid) for dye removal from aqueous solution

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 231,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย