ชื่อภาษาไทย

การประดิษฐ์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ในระบบของไหลจุลภาคจากกระดาษที่จำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงสำหรับตรวจวัดเซโรโทนินโดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของโมเลกุลเซโรโทนินเคลือบลงบนขั้วไฟฟ้ากราไฟต์แบบสกรีนปริ้นท์

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย