ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, สารสกัดข้าวพื้นเมือง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 1,238,700 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย