ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีด้วยวัสดุนาโนปรับปรุงบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย