ชื่อภาษาไทย

สารกลุ่มเบนซิมิดาโซลและอนุพันธ์เพื่อใช้เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคในพืช

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 290,400 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย