ชื่อภาษาไทย

การสังเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับไอออนในน้ำเสีย

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2559A11702009

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2559

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 284,900 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย