ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาชุดการทดลองเคมีย่อส่วนแบบต้นทุนต่ำร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และปรับเปลี่ยนมโนมติระดับโมเลกุลของนักเรียน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 500,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย