ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้ทุนตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

  คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการเป็นผู้นำ สังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 21/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้ทุนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในกิจกรรม หรือชุมนุม หรือสโมสรนักศึกษา ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในกิจกรรมนั้น ทุนละ 1,000 บาท    คุณสมบัติของผู้สมัคร  1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมขณะที่กำลังศึกษาอยู่ใน...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครทุน โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ปี 2565 สำหรับผู้ด้อยโอกาส และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 14/06/2565

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การจัดสรรห้องพักสำหรับนักศึกษาทุนและนักศึกษาที่ทำกิจกรรม

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดและมีการกระจายตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดสรรห้องพ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 13/06/2565

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 1. เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตร...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 13/06/2565

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน ดังนี้ 1. ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 13/05/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

  ด้วยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดให้ทุนการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ประกอบด้วย ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 15/02/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนยากจนและทุนอาหารกลางวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2564)

  1. ทุนยากจนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทุนๆละ 10,000 บาท  2. ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทุนละ  4,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน    อ่านรายละเอียดประกาศรายชื่อ   เงื่อนไขการได้รับทุนการศึ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 27/01/2565