รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์
11/08/2565
Sansanee
449
รับสมัคร
11/08/2565
ถึง
30/08/2565
รายละเอียดข่าว :

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้น

3. เป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)

4. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และไม่เคยต้องโทษทางวินัย

5. มีผลการเรียนและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 75% หรือ ดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

การสมัคร

นักศึกาษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

 

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร