ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังรับสมัคร
เหลือเวลาสมัคร 0 วัน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครทุน 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำก...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 11/07/2567

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2567

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินก...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 10/07/2567

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาคุณแม่นันทนา สุขพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2567

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 10/07/2567

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 10/07/2567

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2567

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักก...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 09/07/2567

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 09/07/2567

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษายากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 09/07/2567

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ที่สร้างชื่อเสียง ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567

  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 08/07/2567