ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน และทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 (ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563)

ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2563 ไม่เกินเวลา 12.00 น. ดังนี้ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน 1. ใบสมัครทุนการศึกษาฉบับจริงพร้อมแนบเอกสารตามรายการที่แจ้งในใบสมัครทุน จำนวน 1 ฉบับ (ผู้ที่ส่งแล้วไม่ต้องส่งอีก) 2. ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา (รับได้ที่งานพัฒนานักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/12/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน และทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 (ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563)

กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้อง Sc 113 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามไฟล์เอกสารแนบ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 27/12/2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทุนให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ทุน ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 22/12/2563

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดให้ทุนการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ประกอบด้วย 1. ค่าลงทะเบียนเรียน 2. ค่าหอพัก 3. ค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,200 บาท (ยกเว้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน)    ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/12/2563

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 (ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรทุนการศึกษาอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 (ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563) ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 12 ทุน...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/12/2563

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน พ.ศ. 2563 (ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน พ.ศ. 2563 (ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563) ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุนละ 12,500 บาท จำนวน 5 ทุนนักศึกษาที่ประสงค์ขอทุน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง รายได้ค...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/12/2563