ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร


ทุนการศึกษา HOPE SCHOLARSHIP

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

<span data-lexical-node-type="text" data-lexical-node-json="{"detail":0,"format":0,"mode":"normal","style":"","text":"มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำพันธกิจด้านการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส พบว่ามีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่มีฐานะยากจนแต่ผลการเรียนดี อยากได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแต่ไม่สามารถหาเงินเพียงพอ ในการจ่ายค่าเล่าเรียนได้ บางคนอยู่กับบิดามารดาแต่ก็หาเช้ากินค่า รับจ้างไปวันๆ จนบางเทอมไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน บางรายไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม","type":"text","version":1}" data-lexical-editor-key="hlrce">มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำพันธกิจด้านการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส พบว่ามีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่มีฐานะยากจนแต่ผลการเรียนดี อยากได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแต่ไม่สามารถหาเงินเพียงพอ ในการจ่ายค่าเล่าเรียนได้ บางคนอยู่กับบิดามารดาแต่ก็หาเช้ากินค่า รับจ้างไปวันๆ จนบางเทอมไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน บางรายไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม

<span data-lexical-node-type="text" data-lexical-node-json="{"detail":0,"format":0,"mode":"normal","style":"","text":"มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลจึงจัดทำโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจนดังกล่าวข้างต้น โดยการให้ทุนการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้เด็กเป็นคนดีมีความรู้และเป็นที่พึ่งของครอบครัวในอนาคตข้างหน้า","type":"text","version":1}" data-lexical-editor-key="hlrce">มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลจึงจัดทำโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจนดังกล่าวข้างต้น โดยการให้ทุนการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้เด็กเป็นคนดีมีความรู้และเป็นที่พึ่งของครอบครัวในอนาคตข้างหน้า

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

1. เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

5. เป็นเด็กวัยเรียนที่มีสภาพความเดือดร้อนของครอบครัว เช่น ประสบภัยพิบัติ ประสบวิกฤติชีวิต/ครอบครัว (กำพร้า พิการ พ่อแม่เลิกร้างกัน มีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการ และชราภาพ หรือต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐานได้

6. ครอบครัวผู้ขอรับทุนมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินรวมกันไม่เกิน 150,000 บาท/ปี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน

8. เมื่อเป็นผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

9. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว