รายชื่อทุนการศึกษา

ที่ชื่อทุนประเภททุน
1ทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ทุนต่อเนื่อง
2ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ทุนต่อเนื่อง
3ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นทุนต่อเนื่อง
4ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ)ทุนต่อเนื่อง
5ทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ในระดับปริญญาตรี ทุนต่อเนื่อง
6ทุนผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุนรายปี
7ทุนคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุนรายปี
8ทุนบริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุนรายปี
9ทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทุนรายปี
10ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ)ทุนต่อเนื่อง
11ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนต่อเนื่อง
12ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ทุนต่อเนื่อง
13ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ทุนรายปี
14มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนต่อเนื่อง
15มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ทุนต่อเนื่อง
16ทุนการศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ทุนต่อเนื่อง
17บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดทุนต่อเนื่อง
18ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564ทุนรายปี
19ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม (ประเภทรายปี)ทุนรายปี
20ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ทุนต่อเนื่อง
21ทุนการศึกษา HOPE SCHOLARSHIP ทุนต่อเนื่อง
22ทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทุนรายปี
23ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ทุนรายปี
24ทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนรายปี
25ทุนการศึกษาบริษัทมิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัดทุนรายปี
26ทุนการศึกษามูลนิธิบางกอกโพสต์ ทุนต่อเนื่อง
27มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ทุนรายปี
28ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม (ประเภทต่อเนื่อง)ทุนต่อเนื่อง
29มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ทุนต่อเนื่อง
30ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2565ทุนรายปี
31ทุนบริจาคผู้มีจิตศรัทธา ทุนรายปี
32ทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด ทุนต่อเนื่อง
33ทุนยากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนรายปี
34ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุนรายปี
35ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ทุนต่อเนื่อง
36ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุนรายปี
37ทุนการศึกษา Science Runทุนรายปี
38ทุนการศึกษา เรียนดี กิจกรรมเด่น ทุนรายปี
39ทุนการศึกษาตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ทุนรายปี
40ทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run)ทุนรายปี
41ทุนการศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน (ทุน Science Run)ทุนรายปี
42ทุนการศึกษาคนดีศรีคณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run)ทุนรายปี
43ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในคณะวิทยาศาสตร์ทุนต่อเนื่อง
44ทุนหอพักฟรีทุนรายปี
45ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีทุนรายปี
46ทุนพี่สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2562 และทุนพี่สภานักศึกษา ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2565 ให้น้องอิ่มอาหารกลางวันทุนรายปี
47ทดสอบทุนรายปี