ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร


ทุนการศึกษา เรียนดี กิจกรรมเด่น

ประเภททุน ทุนรายปี

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ในกิจกรรม หรือชุมนุม หรือสโมสรนักศึกษา ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในกิจกรรมนั้น

 

รายละเอียดทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาประเภทรายปี ทุนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. เป็นผู้มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หรือสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือชมรม หรือชุมนุม หรือหากไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้ง แต่เป็นผู้ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ให้นายกสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม หรือชุมนุม เป็นผู้รับรองแทนได้

4. เป็นผู้นําหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ โดยแนบสําเนาโครงการ หรือหากไม่มีโครงการรองรับ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง 

5. มีความประพฤติเรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษารายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2566 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2563 ปิดรับสมัครแล้ว