ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร


ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติ

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)

3. ขณะขอทุนผู้ขอรับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น และมีความประพฤติดี
(กรณีหลักสูตร 4 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2 กรณีหลักสูตร 5 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ
กรณีหลักสูตร 6 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4)

4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

5. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2566 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว