ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2565

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/03/2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/03/2566

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565)

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากเงินรับบริจาค เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2565 &...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 10/03/2566

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเคมี (Chem 1208)   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 28/02/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากเงินรับบริจาค เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2565   คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 24/02/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา  1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 และไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษาหรือ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2566

แจ้งผลการคัดเลือกทุนการศึกษา "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์" ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักศึกษาได้รับทุน ได้แก่ นางสาวปวีณา ไชยด...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/02/2566