ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run เพิ่มเติมรอบที่ 2)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี ทุนละ 500 บาท...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/08/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน (ทุน Science Run เพิ่มเติมรอบที่ 2)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี ทุนละ 1,000 บาท ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/08/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้ทุนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบท...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/08/2564

ประกาศให้ทุนตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาทักษ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/08/2564

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ)

  ผู้ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายสุธาวริน  อวะภาค  ในการนี้ คณะจะส่งใบสมัครของนักศึกษาเพื่อไปคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และหากมีการเรียกสัมภาษณ์ คณะจะแจ้งให้ทราบอีกทีในภายหลัง    ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 03/08/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

  คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นนักศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 2. มีความประพฤติดี...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 21/07/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. เป็นนักศึกษาทุกชั้นปี 2. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 19/07/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติ 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป) ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/07/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุน...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/07/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ)

คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาที่มีความยากจน มีระดับรายได้ครัวเรือน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน มีความเป็นอยู่ยากลำบาก (ค่าครองชีพไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย) 2. นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 14/07/2564